Endret uførepensjon fra arbeidsgiver i 2016

Innen utgangen av 2016 skal alle dagens uførepensjonsordninger endres. Det gjelder uansett om bedriften har en ytelsesbasert pensjonsordning eller en innskuddspensjonsordning.

Bedriften Rett og lov har fått endret sin uførepensjonsordning, men det har ikke vært så lett for de ansatte å skjønne hva endringen innebærer.

Det har skjedd en lovendring for uførepensjon i privat sektor. All uførepensjon skal innen utgangen av 2016 være basert på den nye loven. Alle dagens uførepensjonsordninger må endres, uansett om bedriften i dag har en ytelsesbasert pensjonsordning eller en innskuddspensjonsordning.

I en tidligere artikkel ble ny uføretrygd i folketrygden fra 2015, ny uførepensjon i offentlig sektor fra 2015 og foreslått ny uførepensjon i privat sektor presentert. Uførepensjonen i privat sektor ble ikke slik lovforslaget forelå da artikkelen ble skrevet, men har i stedet blitt likere uførepensjon i offentlig tjenestepensjon. For nærmere detaljer om de andre uførepensjonsordningene henvises det til denne artikkelen.

Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon

Uførepensjonen i privat sektor kan heretter være maksimalt lik uførepensjonen fra offentlig sektor, det vil si:

  • 3 prosent av lønn opp til 6 G
  • 69 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Et kronetillegg på 0,25 G, maksimalt 6 prosent av lønn for lønn opp til 6 G

Det kan også knyttes et barnetillegg til uførepensjonen. Barnetillegget kan maksimalt utgjøre 4 prosent av lønn for lønn opp til 6 G for hvert barn, maksimalt for 3 barn. Barnetillegget utbetales til barnet er 18 år.

Det er lønn på uføretidspunktet som legges til grunn for utmålingen av uførepensjon. 

Hva er forskjellen på gammel og ny uførepensjon?

Hovedforskjellene på gammel og ny uførepensjonsordning er:

  • Størrelsen på maksimal uførepensjon beregnes etter nye regler
  • Ny uførepensjon tar utgangspunkt i dagens lønn, og tar ikke hensyn til tjenestetid hos arbeidsgiver, som i gammel uførepensjon
  • Ny uførepensjon skal få fratrekk for fripoliser og oppsatte rettigheter i offentlig sektor, noe som ikke skjedde i gammel uførepensjon
  • Det er ikke fratrekk for beregnet folketrygd som i dagens ordning

Hvor stor endring den nye uførepensjonen innebærer for de ansatte vil avhenge av hvilken uføreordning bedriften har i dag.

Bedriften Rett og lov hadde før lovendringen en uførepensjon som skulle utgjøre 66 prosent av lønn fratrukket en beregnet folketrygd. 

I figur 1 er det vist eksempler hvordan den gamle uførepensjonsordningen for Rett og lov var for ansatte på forskjellig lønnsnivå, gitt at alle fikk full pensjon, sammenliknet med ny ordning. Som det fremgår av figuren vil alle med lønn under 10 G få mindre utbetalt uførepensjon fra den nye pensjonsordningen enn fra gammel pensjonsordning.

Figur 1: Full uførepensjon fra gammel og ny uførepensjon 

Figur 1: Full uførepensjon fra gammel og ny uførepensjon

Dette må imidlertid ses i sammenheng med at folketrygdens uføreytelse ble endret i 2015, slik at ansatte med lav og middels inntekt vil få mer utbetalt fra folketrygden enn før. Samlet uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen vil derfor være høyere enn tidligere (før skatt). Samtidig med endringene i uføretrygden i 2015 ble også skatten for uførepensjon endret slik at utbetalingen etter skatt skulle bli om lag som tidligere. 

I figur 2 vises det hvordan pensjonen før skatt er endret for forskjellige lønnsnivåer som følge av endringene i folketrygden og i privat tjenestepensjon. 

Figur 2: Uføreytelser fra folketrygden før og etter endringene i 2015 og 2016

Figur 2: Uføreytelser fra folketrygden før og etter endringene i 2015 og 2016

Forutsetninger: Det forutsettes full opptjening og full uførhet. De blå søylene angir uførepensjon fra gammel folketrygd, og de skraverte blå søylene angir uførepensjon fra gammel tjenestepensjon. De røde søylene angir ny uføretrygd fra folketrygden og de skraverte røde søylene angir uførepensjon fra ny tjenestepensjon. 

Tjenestetid 

Det nye regelverket sier at uførepensjonen skal utmåles ut fra lønn og uavhengig av tjenestetid. Dette innebærer at en som ble ansatt hos Rett og lov som 60-åring har rett på full uførepensjon frem til 67 år om vedkommende blir ufør. Samme person kan tidligere i livet ha vært ansatt hos arbeidsgivere som ikke har hatt uførepensjon i tjenestepensjonsordningen. Da er det ingen fripolise å trekke fra, og det skal som nevnt utbetales full pensjon. 

Ikke fripoliseopptjening

Det ser ut til at ingen pensjonsleverandører vil tilby ny uførepensjon med fripoliseopptjening. Det betyr at i fremtiden vil de som blir uføre kun få utbetaling dersom de var ansatt i bedriften da de ble uføre. Personer som har sagt opp sin stilling, blitt nedbemannet, har arbeidet i en bedrift som har opphørt eller annet, og som ennå ikke er i ny jobb når de blir uføre, vil dermed være usikret og ikke få pensjon utover den fra folketrygden, dersom de blir uføre.

Hva skjer ved overgang til ny pensjonsordning

Ved overgang til ny pensjonsordning fikk de ansatte i Rett og lov utstedt fripoliser på opptjent uførepensjon til nå. Fripolisene er et eget rettssubjekt uavhengig av arbeidsgiver, og er en fullt betalt forsikring. Fripolisen vil utgjøre så mye av full pensjon som forholdet mellom tjenestetiden til nå delt på tjenestetiden fra ansettelse og frem til 67 år. Fripolisen kommer til utbetaling ved uførhet uavhengig av arbeidsgiver.

Den nye uførepensjonen skal trekke fra denne fripolisen før utbetaling. Dersom en av de ansatte hos Rett og lov har en fripolise som er høyere enn den nye uførepensjonen, så vil det ikke komme noe til utbetaling fra bedriftens nye pensjonsordning. Dette kan for eksempel være tilfelle for de ansatte som hadde mindre enn 10 G i lønn, og som hadde jobbet en del år.

Det kan også være ansatte som har fripoliser fra tidligere arbeidsforhold, eller som har jobbet i offentlig sektor og har en oppsatt rett på uførepensjon derfra. Disse fripolisene og den oppsatte retten skal også trekkes fra før arbeidsgivers uførepensjon kommer til utbetaling. I utgangspunktet må pensjonsleverandørene sørge for å få nødvendige informasjon om den enkeltes rettigheter, men den enkelte har også et ansvar for å sikre riktig informasjon.

Det vil dermed være en rekke individuelle forskjeller i hva de ansatte hos Rett og lov faktisk vil få utbetalt fra den nye uførepensjonsordningen. 

Overgangsreglene byr på en rekke utfordringer. Det skal utstedes fripoliser på opptjente rettigheter, og de ansatte skal omfattes av ny pensjonsordning. Samtidig vil sykdomstidspunktet kunne være avgjørende for hvilken pensjon den uføre vil ha rett på, det vil si om pensjonen skal beregnes etter gammelt eller nytt regelverk. 

For delvis uføre skal den «friske delen» overføres til ny uføreordning, mens den «syke delen» skal bli stående i gammel ordning. Sannsynligvis skal endret uføregrad som skyldes samme årsak som den som nå gir utbetaling av uførepensjon følge gammel uføreordning. Økt uføregrad som skyldes ny årsak skal kanskje følge ny uførepensjon. Her er det oppstått en rekke uklare spørsmål som pensjonsleverandørene nå arbeider med for å prøve å finne løsninger og avklaringer.

Forskjellen på uførepensjon fra offentlig og privat tjenestepensjon

Forskjellen på den offentlige og den private uførepensjonen er nå i hovedsak:

  • Den offentlige pensjonsordningen tar hensyn til tjenestetid og det kreves 30 års tjenestetid (minst fra 37 år) for full pensjon, i den private pensjonsordningen tas det ikke hensyn til tjenestetid med fripoliser og oppsatt rett fra offentlig tjenestepensjon skal trekkes fra.
  • Offentlig tjenestepensjon kompenserer for at folketrygden ikke gir utbetaling ved uførhet lavere enn for 50 prosent uførhet, noe de private ordningene ikke gjør (loven åpner for det, men pensjonsleverandørene leverer det ikke).
  • Offentlig tjenestepensjon gir oppsatt rett til uførepensjon for personer som slutter hos arbeidsgiver, mens privat tjenestepensjon ikke gir rett til fripolise (loven åpner for det, men pensjonsleverandørene leverer det ikke).