Mange jusstudenter søker praksis under studiet

Publisert 21.06.2017 11:00:00
Mer enn 40 % av de nyutdannede juristene oppgir at de har hatt faglig relevant deltidsarbeid ved siden av studiene. De mener dette har betydning for å få den jobben de ønsker seg etter siste eksamen. Dette viser en undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Mens 42 % av de ferske juristene har hatt relevant deltidsjobb på landsbasis, gjelder dette hele 54 % av dem som studerte rettsvitenskap i Tromsø. Andelen i Bergen var derimot bare 37 %.

– Det er på mange måter positivt at jusstudentene søker praktisk erfaring ved siden av det teoretiske studiet i rettsvitenskap. De får en langt bredere kompetanse med seg ut i arbeidslivet, kommenter Juristforbundets president Curt A. Lier.

– På den annen side bryter dette med idealet om et fulltidsstudium og studentenes mulighet til å konsentrere seg om studiene. En løsning ville være en mer integrert, praktisk tilnærming til pensum i studieløpet.

Undersøkelsen gikk til alle som fullførte masterstudiet i rettsvitenskap her i landet våren eller høsten 2016.

32 % oppga at de hadde hatt en trainee-plass i løpet av studiet, mens 21% hadde hatt praksisplass. Bare 18 % av alle hadde ikke hatt noen form for praksis i løpet av studietiden, heller ikke prosjektoppgave, tillitsverv e.l.

Blant de tidligere Tromsø-studentene hadde hele 82 % hatt praksisplass. Dette skyldes at Det juridiske fakultet i Tromsø har en kortere praksisperiode integrert i studieordningen.

Fast ansatte har oftere hatt deltidsjobb
Blant de 51 % av respondentene i undersøkelsen som har fått fast ansettelse i sin første jobb, er andelen som har hatt relevant deltidsjobb ved siden av studiene markant høyere enn blant dem som har fått midlertidig stilling eller fortsatt er jobbsøkere.

Over halvparten av de som har fast stilling, hadde relevant deltidsarbeid i løpet av studiet. Bare 10 % av denne gruppen sier de ikke hadde noe praktisk erfaring i løpet av studietiden, mens hele 40 % av dem som fortsatt er jobbsøkere, mangler relevant praktisk erfaring.

– Dette kan tyde på at det ikke bare er karakterene som teller når de nye juristene skal søke jobb. Dette er heldig fordi det kan dempe noe av det voldsomme karakterpresset mange jusstudenter opplever. På den annen side kan stort engasjement i deltidsjobber svekke fokuset på selve studiet, kommenterer Lars Sørensen, leder av Juristforbundets studentseksjon.

Ønsker mer praktisk tilnærming i studiet
På spørsmål om hva som de tror betyr mest for å få jobben de søker, svarer de nye juristene karakternivå og relevant praksis. Mange ønsker også en mer praktisk tilnærming til pensum i studieopplegget. Lars Sørensen støtter dette synet.

– Mange blir overrasket når de hører at jusstudentene i Tromsø bare har fire ukers praksis som en del av studiet, mens studentene i Oslo og Bergen ikke har praksis i det hele tatt.

Han påpeker likevel at søkningen til deltidsjobber trolig også dreier seg om økonomi og at studiefinansieringen er for svak til å støtte et fulltidsstudium.

Foto: iStock.com/Geber86

Relatert innhold

19
JUL17
Aktuelt
Bekymret for svekkelse av den polske rettsstaten
Det polske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av dommere. Det vil svekke den polske rettsstaten. Den Europeiske Dommerforeningen og Europarådets konsultative råd av dommere uttrykker sterk bekymring. De får støtte av såvel Dommerforening som Juristforbundet.
Les mer
18
JUL17
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen: Frihetens rammer - frihetens pris
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme etter loven. Medienes frihet til å publisere hva de vil. Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre? Dette blir noen av temaene på årets Rettssikkerhetskonferanse.
Les mer
07
NOV17
Hva skjer
Ny som tillitsvalgt – introduksjonskurs
Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor.
Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte og skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.
07.11.2017 - 10:30
08.11.2017 - 15:30
Les mer