JuristForum: Domstolenes legitimitet ved lukket rettssak og dom

Publisert 09.08.2017 15:30:00
Det blir i europeiske land stadig vanligere at sivile rettssaker lukkes når de berører rikets sikkerhet. Ofte blir rettssak og dom unntatt offentlighet, også for partene og deres advokater. Men bør ikke slike dommer åpnes når faren for å svekke nasjonal sikkerhet er redusert?

Hovedregelen i Norge er at rettsmøtene er offentlige og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig, hvis ikke annet er bestemt i lov eller av retten i medhold av lov, jfr. domstolloven § 124 første ledd. Offentlighetsprinsippet er også nedfelt i de sentrale menneskerettighetskonvensjonene.

I 2013 innførte Storbritannia The Justice and Security Act. Loven gir myndighetene mulighet til å unnta fra offentlighet all rettspleie i saker som berører nasjonal eller internasjonal sikkerhet. Antallet saker som føres for «closed courts» ble doblet fra 2014 til 2015.

Svekker lukkede dører og rettsavgjørelser tilliten til domstolene og rettspleien? Hvordan kan vi sikre lukking og evt. åpning av dommer når forutsetningene for lukking ikke lenger er tilstede?

Dr Lawrence McNamara ved The Bingham Centre for Rule of Law foredrar på JuristForum over «Opening up closed judgments: balancing secrecy, security and accountability», basert på et prosjekt han leder ved Bingham Centre.

Målet med McNamaras prosjekt er å utarbeide et praktisk evidensbasert system for å vurdere beslutningene om lukking av saker opp mot faren for nasjonal sikkerhet. Rettssystemets behov for åpenhet og legitimitet må balanseres mot sikkerhet og politiske behov. Prosjektet henter inn erfaring fra flere land som grunnlag for forskningen.

Mandag 16. oktober 2017
Tid: Kl. 17.00-18.30 (registrering/enkel bevertning fra kl. 16.30)
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo
Pris: Gratis adgang (gebyr ved manglende frammøte)

Meld deg på JuristForum med Dr Lawrence McNamara

Dr Lawrence McNamara er visedirektør og seniorforsker ved The Bingham Centre for Rule of Law, rettssikkerhetssenteret på British Institute for International and Comparative Law i London. Han har en lang karriere som forsker og foreleser ved bl.a. University of Reading i England, dessuten Macquarie University og University of Western Sydney i Australia.

McNamara holder også foredrag på Rettssikkerhetskonferansen 17. oktober 2017 om det potensielle konfliktområdet mellom domstolenes uavhengighet og presse- og ytringsfriheten.