- Utflytting vil gi tap av kritisk og verdifull kompetanse

Publisert 14.03.2017 15:30:00
- Juristforbundet er tilhenger av å etablere statlige arbeidsplasser. Men utflytting av eksisterende etater vil gi et tap av kritisk og verdifull kompetanse, uttalte Sverre Bromander (bildet), leder av Juristforbundet - Stat under en høring på Stortinget i dag. Han møtte sammen med Pål Jakob Aasen, hovedtillitsvalgt for Juristforbundet og akademikerne i Landsbruksdirektoratet, som holdt et innlegg med sin egen arbeidsplass som eksempel.

Se video av dagen høring på Stortinget. Bromander/Aasen starter sitt innlegg ved tidspunktet 1:13:50.

Her følger innlegget fra Aasen under dagens høring:

Noen direktorater er så viktige at det ikke er verdt prisen å bygge dem ned for å bygge dem opp igjen et annet sted. Landbruksdirektoratet er et slikt eksempel.

I 2000 ble flere sterke fagmiljøer, beliggende i Oslo, slått sammen til det som i dag er Landbruksdirektoratet. Det ble også den gang gjort en vurdering av utflytting. Man valgte å legge det til Oslo fordi en utflytting ville innebære betydelige flyttekostnader, større avstand til samarbeidspartnere, og det ville innebære en forvitring av kompetansen – siden 95 % av de ansatte ikke ville flytte med.

Les også intervju og innlegg i Nationen med Pål Jakob Aasen.

At dette er konsekvensen av å flytte ut statlige arbeidsplasser, viser også evalueringen etter forrige flyttesjau, under ledelse av Victor Normann. Den viste bl.a. at viktige samfunnsoppgaver ble svekket, utflyttingen ga ikke økt tilflytting, og det ble ikke bedre kunnskapsmiljø eller bedre tjenester til brukerne. 75-90 % av de ansatte ble heller ikke med.

Med dette som bakgrunn er det forstemmende, nesten trist, å være under utredning for mulig relokalisering et annet sted i landet.

Landbruks- og reindriftsforvaltningen består i dag av om lag 1280 årsverk. Vi har allerede et ytre apparat i landets kommuner og hos fylkesmennene. Landbruksforvaltningen er med andre ord i stor grad desentralisert. Bare 17 %, eller 217 ansatte, jobber i Landbruksdirektoratet, som i dag har kontorer i Oslo og Alta, samt regionskontorer i Kautokeino, Karasjok og Andselv.

Kommunene er førstelinjemyndighet for forvaltning av virkemidlene i landbruket. Fylkesmannen er klageinstans og kontrollorgan for disse virkemidlene.

Hva skjer når direktoratet, som overordnet organ, mister sin viktigste kompetanse?

Det kommer til å berøre om lag 40 000 bønder og næringsmiddelindustri i hele landet. Landbruksdirektoratet vurderer og forvalter virkemidlene over de årlige jordbruks- og reindriftsforhandlingene på om lag 15 milliarder kroner. Vi forvalter importvernet for landbruksvarer med en importverdi på over 60 milliarder kroner. Vi drifter IT-systemer som utbetaler tilskudd og erstatninger til norsk landbruk. Driften av IT-systemene krever skreddersydd kompetanse som det vil være svært kritisk å miste, selv for en kortere periode.

Det blir ikke lett å erstatte oss på et nytt sted. Det kommer til å ta lang tid. Over 70 prosent av oss har utdannelse tilsvarende mastergradsnivå eller høyere. Flesteparten har utdannelse fra NMBU på Ås, mange med lang fartstid innenfor landbruksforvaltningen. Vi er også om lag 40 jurister, flere med lengre forvaltningserfaring og erfaring fra domstolene. 10 har doktorgrad innenfor naturforvaltning og samfunnsfag. I tillegg har vi samfunnsvitere, arealplanleggere og samfunnsøkonomer. Kompetansen vår er ikke hyllevare.

Stortinget burde være bekymret. Jeg oppfordrer politikere, fra samtlige partier, til å tenke seg meget godt om før de går til det skritt å flytte hele eller deler av Landbruksdirektoratet til en annen del av landet. Kompetansen vil forvitre.

Vi har spurt de ansatte om de blir med videre ved en eventuell utflytting. Av de 165 som har svart, vil bare én være med videre.

Dette har vi ikke råd til. Bønder og næringsmiddelindustri i hele landet er avhengig av en landbruksforvaltning som til enhver tid fungerer. En utflytting av direktoratet vil gi tap av kritisk og verdifull kompetanse som det har tatt lang tid å bygge opp. Det viser all forskning og erfaring fra tidligere prosesser.

Foto: Stig Jarnes

23
FEB17
Aktuelt
– Regjeringen bør lære av gamle tabber!
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter utflyttingen av statlige etater i 2003 konkluderte med at tiltaket verken ga økt tilflytting, styrket regionøkonomi, bedre kunnskapsmiljøer eller bedre tjenester. – Regjeringen bør lære av gamle tabber, mener Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Medbestemmelse viktig i endringsprosesser
Omstillingsprosesser i offentlig sektor som følge av politiske beslutninger er unntatt fra medbestemmelse, men det gjelder ikke hvordan prosessen skal foregå. Arbeidsgiver har et særskilt ansvar, men de tillitsvalgte skal også være viktige bidragsytere. I tillegg må den enkelte medarbeider delta aktivt og bidra til best mulig arbeidsmiljø også under omstillinger.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Akademikerne kritisk til flytteprosess: Ansatte må involveres
I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene. – Vi opplever at medlemmer og tillitsvalgte blir kastet rundt som en del av en politisk hestehandel uten at det tas hensyn til medbestemmelse og involvering av de ansatte, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo.

– Juristforbundet vil følge saken og bistå våre medlemmer, sier Curt A. Lier.
Les mer