Arkiv

Arkiv 2017

11
JAN17
Aktuelt
Ledig prosjektstilling – seksjonskonsulent
Juristforbundet – Privat søker etter en seksjonskonsulent i full stilling ut 2018. Du må like orden og oversikt, være kreativ og utviklingsorientert og bli motivert av å ta ansvar og yte god service.
Les mer
12
JAN17
Aktuelt
Akademikerne på digitaliseringstoppmøte med statsministeren
Statsministeren inviterte denne uken til toppmøte om digitalisering. – Det viktigste vi gjør for å møte fremtiden er å sørge for at flere tar høyere utdanning og at vi fornyer trepartssamarbeidet i takt med samfunnsutviklingen, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.
Les mer
20
JAN17
Aktuelt
– Retten trenger tilstrekkelig fagkompetanse
– Vi savner en forståelse hos stortingsflertallet for at lov- og regelverket er komplisert og kompetansekrevende, noe som tilsier at den nye meddomsretten bør ha 3 fagdommere. Likevel bør det være et flertall av lekdommere for å ivareta prinsippet om å bli «dømt av likemenn», uttaler Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
23
JAN17
Aktuelt
Erstatning av juryen: Lagmannsretten bør ikke svekkes
– Det er bred enighet om at lekfolk skal være i flertall når retten tar stilling til spørsmål om straffeskyld. Det skriver en gruppe dommere i en kronikk i Aftenposten, men advarer samtidig mot å redusere antall fagdommere til to.
Les mer
01
FEB17
Aktuelt
Løsning i LHL-konflikten
Akademikerne helse har akseptert meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning og tariffavtale for ansatte i LHL-klinikkene. – Det har vært viktig for oss å overføre rettigheter fra tidligere tariffområde, i tillegg til å sikre våre medlemmer en trygg og rettferdig pensjonsordning, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.
Les mer
02
FEB17
Aktuelt
Tillitsvalgt – utakknemlig arbeid?
De tillitsvalgte sitter med mye makt og mye ansvar. De skal ivareta medlemmenes interesser, de skal sikre medbestemmelse og forhandle, de skal passe på at spillereglene i lov- og avtaleverk blir fulgt. De tillitsvalgte gjør et meget viktig arbeid, men det kan til tider virke som en utakknemlig jobb. Hvorfor er det slik?
Les mer
02
FEB17
Aktuelt
Evaluering av de lokale forhandlingene i staten 2016
Hovedtariffoppgjøret 2016 endte med at Akademikerne fikk satt av 75 % til lokale forhandlinger. Avtalen innebærer økt lokalt handlingsrom i den enkelte virksomhet slik Akademikerne og Juristforbundet har jobbet for lang tid. Resultatet er at de tillitsvalgte får større påvirkningsmulighet og større ansvar for medlemmenes lønnsutvikling.
Les mer
03
FEB17
Aktuelt
Inntektspolitisk konferanse 14. februar 2017
Hvordan blir fremtidens arbeidsliv? Akademikerne løfter sentrale temaer som medbestemmelse, tillit, kompetansebehov og omstilling. Med bl.a. Anniken Hauglie,, Torbjørn Røe Isaksen og deltakere fra Civita, Arbeidsforkningsinstituttet, Finanskomiteen, Justiskomiteen, LO og Akademikerne.
Les mer
06
FEB17
Aktuelt
Dele bilder på nett – og så?
Ungdom deler bilder på nett hele tiden – av situasjoner som ikke burde vært vist eller personer som ikke vet om det. Vet du hvilke regler som gjelder for publisering av bilder på nett? Juristforbundets medlemmer og deres ungdommer inviteres til JuristForum om personvern på nett 2. mars.
Les mer
06
FEB17
Aktuelt
Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen
Aldri helt alene: Overvåkningskamera ved inngangspartiet, ved kassa og på lageret. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går. – Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv – også på jobb, er den klare meldingen fra Arbeidstilsynet.
Les mer
10
FEB17
Aktuelt
Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten
Et partssammensatt utvalg bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne har levert en ny utredning om et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten.
Les mer
14
FEB17
Aktuelt
– Spekter forstår ikke lovens vern mot uforsvarlig arbeidstid
Forutsetningen for legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven er kollektive arbeidsplaner, understreket Akademikerne hos Rikslønnsnemnda i går. Kjennelsen kommer trolig i uke 9.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo.

– Juristforbundet vil følge saken og bistå våre medlemmer, sier Curt A. Lier.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Akademikerne kritisk til flytteprosess: Ansatte må involveres
I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene. – Vi opplever at medlemmer og tillitsvalgte blir kastet rundt som en del av en politisk hestehandel uten at det tas hensyn til medbestemmelse og involvering av de ansatte, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Dommernes støttefond 2017
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste. Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Medbestemmelse viktig i endringsprosesser
Omstillingsprosesser i offentlig sektor som følge av politiske beslutninger er unntatt fra medbestemmelse, men det gjelder ikke hvordan prosessen skal foregå. Arbeidsgiver har et særskilt ansvar, men de tillitsvalgte skal også være viktige bidragsytere. I tillegg må den enkelte medarbeider delta aktivt og bidra til best mulig arbeidsmiljø også under omstillinger.
Les mer
22
FEB17
Aktuelt
Fire får stipend til masteroppgaven
Juristforbundets mastergradsstipend for 2017 går til oppgaver om dataavlesning, gifte mindreårige asylsøkere, advokaters taushetsplikt og overvåkning på arbeidsplasser. Hver av studentene får 20.000 kroner som støtte til arbeidet med masteroppgavene.
Les mer
22
FEB17
Aktuelt
Akademikere skaper verdier i mindre virksomheter
Akademikere skaper verdier og arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Dessuten øker de virksomhetenes sjanse for å overleve. Dette viser en fersk analyse som byrået Epinion har gjort for Juristforbundets danske søsterorganisasjon DJØF og danske Akademikerne.
Les mer
23
FEB17
Aktuelt
– Regjeringen bør lære av gamle tabber!
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter utflyttingen av statlige etater i 2003 konkluderte med at tiltaket verken ga økt tilflytting, styrket regionøkonomi, bedre kunnskapsmiljøer eller bedre tjenester. – Regjeringen bør lære av gamle tabber, mener Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
28
FEB17
Aktuelt
Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten
Skuffende kjennelse: – Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
28
FEB17
Aktuelt
Budsjettreform truer rettssikkerheten
Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som gir alle statlige etater et sjablonmessig kutt på 0,8 prosent i 2017, slår svært ulikt ut. Noen etater kan med relativt enkle grep effektivisere tilsvarende. Domstolene må kutte i bemanningen.
Les mer
03
MAR17
Aktuelt
Advokatbransjen støter fra seg de unge
– Mitt inntrykk er at min generasjon er mindre motiverte av lønn og prestisje. Likhet, samboerskap, familie og fritid er verdt mer. Det vil si at arbeidsgiver tjener på å gjøre noe med dette, sier jusstudent Pauline Sommerfelt Helle til Dagens Næringsliv.
Les mer
07
MAR17
Aktuelt
Akademikerne 20 år
I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid.
Les mer
08
MAR17
Aktuelt
Likestilling ingen selvfølge for verdens kvinner
Juristforbundet vil gratulere alle kvinner med 8. mars! Vi ser at det fortsatt er mye å gjøre for å oppnå full reell likestilling i samfunnet vårt. Likevel retter vi i dag oppmerksomheten mot alle de kvinner rundt i verden som ikke er i nærheten av den status og det likestillingsnivå som de fleste norske kvinner har oppnådd. Dukker det opp en mulighet til å vise solidaritet med undertrykte kvinner, så bruk den!
Les mer
09
MAR17
Aktuelt
Fylkesmannsjuristene: Omorganiseringen rammer de svakeste
I morgen tas den politiske beslutningen om fremtidig struktur for Fylkesmannsembetene. Det ligger an til vesentlig sentralisering og reduksjon av antall fylkesmannsembeter. De svakeste gruppene er de som sterkest vil rammes av dette.
Les mer
09
MAR17
Aktuelt
Det juridiske fakultet i Tromsø må opprettholdes
Flertallet i en arbeidsgruppe ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har foreslått en omorganisering av universitetet som innebærer at Det juridiske fakultet degraderes til et institutt. Dette instituttet skal inngå i et nytt fakultet som vil utgjøre et oppsamlingsheat av ulike fagområder med lite til felles. Dette vekker stor bekymring i Juristforbundet.
Les mer
10
MAR17
Aktuelt
Fylkesmannsembetene omstilles
Kongen i statsråd vedtok i dag fire nye sammenslåinger av fylkesmannsembeter. Endringene skal tre i kraft 1. januar 2019.
–Fylkesmannsjuristene har brukt mye ressurser på å forsøke å påvirke i forkant av beslutningen. Vi synes å se spor av at regjeringen har lyttet til våre argumenter.
Les mer
13
MAR17
Aktuelt
Tre ledige stillinger i Juristforbundet
Områdeleder (stabsleder), Fagsjef Økonomi og Fagsjef HR & Administrasjon søkes til Juristforbundets sekretariat – frist 27. mars. I Juristforbundet møter du dyktige kollegaer i et godt og uformelt arbeidsmiljø. Det stilles store krav til selvstendighet, og du får tilsvarende stort ansvar og handlingsrom.
Les mer
14
MAR17
Aktuelt
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Juristforbundet – Student 2017
Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Juristforbundets studentseksjon tirsdag den 28. mars 2017 klokken 09.00. Møtet avholdes på Universitetet i Tromsø. Fullstendig innkalling med sakspapirer er sendt seksjonsstyret i Juristforbundet – Student.
Les mer
14
MAR17
Aktuelt
– Vi deler kunnskap om kamp mot overgrep
Juristforbundets president Curt A. Lier og Lise Dalhaug fra Politijuristenes styre var forrige uke i Guatemala for å dra i gang et prosjekt som skal lære politiet i landet å ivareta kvinner og barn som har vært utsatt for overgrep.
Les mer
14
MAR17
Aktuelt
- Utflytting vil gi tap av kritisk og verdifull kompetanse
- Juristforbundet er tilhenger av å etablere statlige arbeidsplasser. Men utflytting av eksisterende etater vil gi et tap av kritisk og verdifull kompetanse, uttalte Sverre Bromander (bildet), leder av Juristforbundet - Stat under en høring på Stortinget i dag. Han møtte sammen med Pål Jakob Aasen, hovedtillitsvalgt for Juristforbundet og akademikerne i Landsbruksdirektoratet, som holdt et innlegg med sin egen arbeidsplass som eksempel.
Les mer
16
MAR17
Aktuelt
Tyrkia: Grunnlovsendring nådestøt mot demokratiet
Den europeiske dommerforeningen (EAJ) er svært bekymret foran folkeavstemningen om endringer i Tyrkias grunnlov. De advarer om at Tyrkia står på spranget til å forlate det konstitusjonelle, rettssikkerhetsbaserte demokratiet. Bekymringen deles av Europarådets rådgivende organ i konstitusjonelle saker, Veneziakommisjonen.
Les mer
16
MAR17
Aktuelt
Husk å svare på lønnsundersøkelsen!
Når du svarer på lønnsundersøkelsen, bidrar du til at Juristforbundets lønnsstatistikk og lønnskalkulator gir et best mulig bilde av hva jurister tjener. Alle som svarer er med i trekningen av to iPad.

Sjekk innboksen og svar nå!
Les mer
17
MAR17
Aktuelt
- Mer fri rettshjelp i pasientsaker
- Juristforbundet mener at flere bør få fri rettshjelp i pasientsaker, sa Sverre Bromander, leder i Juristforbundet - Stat, på Dagsrevyen 21 i går kveld. Dette kom frem i en kommentar til NRKs melding om at staten bruker stadig mer ressurser på rettsaker mot pasienter enn tidligere, og den vinner flere av sakene.
Les mer
17
MAR17
Aktuelt
Menneskerettighetspris til Barnas Jurist
Barnas Jurist mottok i dag Jusstudentenes Menneskerettighetspris. De får prisen for å være gode forbilder for kommende jurister gjennom sitt arbeid for barns og unges rettigheter. – Vi er veldig glade for å motta denne anerkjennelsen til Barnas Jurist, sier prosjektleder Tamar Thorud – her sammen med Gatejuristens leder Cathrine Moksnes t.v. og to glade prisvinnere.
Les mer
17
MAR17
Aktuelt
Tillitsvalgte forbereder seg til lønnsoppgjøret
Hva er det realistisk å forvente i årets oppgjør? Hvor står arbeidet med ny modell for offentlig tjenestepensjon? Og hvordan er erfaringene med lokale forhandlinger?

Tillitsvalgte deler erfaringer og forbereder seg til forhandlinger på medlemmenes vegne foran lønnsoppgjøret i 2017.
Les mer
20
MAR17
Aktuelt
– Etterforskere bør trenes og sertifiseres.
Lederen av Stortinget justiskomité, Hadia Tajik (Ap), har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen om sertifisering av politijurister og politietterforskere. Hun tolker statsråden som motstander av en slik ordning. Juristforbundet støtter en sertifiseringsordning for etterforskere.
Les mer
24
MAR17
Aktuelt
Nytt arbeidsgiverråd i staten
Et arbeidsgiverråd i staten skal gi de statlige virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken. - Vi tror dette vil bidra til å gjøre statlige arbeidsplasser mer konkurransedyktige og attraktive og øke kvaliteten på tjenestene til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
28
MAR17
Aktuelt
Seminar: Dommernes rolle når rettsstaten utfordres?
Hvilken rolle skal dommerne ha hvis rettsstaten utfordres eller angripes av de andre statsmaktene? Dette er tema for et åpent seminar i regi av den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge. Professor Hans Petter Graver holder hovedinnlegget.
Les mer
30
MAR17
Aktuelt
Mellomoppgjøret: Forventer at staten følger opp forpliktelser
– Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
03
APR17
Aktuelt
Ledig stilling som digital kommunikasjonsrådgiver og markedskonsulent
Juristforbundet søker to nye medarbeidere til markedsteamet. En stilling går på operativ drift og utvikling av nettsted og digitale kanaler. Den andre stillingen omfatter bl.a. markedskampanjer og innhold til ulike kanaler. Begge stillingene krever høyere utdanning og minst tre års relevant arbeidserfaring.
Les mer
05
APR17
Aktuelt
Gatejuristen søker multitalent innen administrasjon og HR
Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling. De trenger en dyktig medarbeider som kan avlaste daglig leder og bygge opp gode allsidige administrative funksjoner. Du vil få ansvar for å lede og drifte virksomhetens oppgaver innen kontoradministrasjon, informasjon, HR, IT, budsjett/økonomi.
Les mer
07
APR17
Aktuelt
Europeiske jurister, dommere og journalister fordømmer Tyrkia
Tyrkia har anhold 2000 dommere og påtalejurister, 350 advokater og 150 journalister og mediefolk, og det tas ut tiltale mot ytterligere 867 advokater. Det er bakgrunnen for en felles uttalelse fra jurister, dommere og journalister mot raseringen av rettssikkerheten i Tyrkia.
Les mer
19
APR17
Aktuelt
Opplæring i nytt lønns- og forhandlingssystem i staten
Akademikerne holder kurs for tillitsvalgte i nytt lønns- og forhandlingssystem over hele landet. Vi oppfordrer Juristforbundets tillitsvalgte i statlig sektor om å melde seg på. Første samling er 30. mai i Oslo.
Les mer
19
APR17
Aktuelt
Opplæring i lokale forhandlinger i KS-området
Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Vi oppfordrer Juristforbundets tillitsvalgte i kommunal sektor om å melde seg på. Første samling er 23. mai i Bergen.
Les mer
27
APR17
Aktuelt
Kommunesektoren: Enighet i lønnsforhandlingene
Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør.
Juristforbundets medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.
Les mer
27
APR17
Aktuelt
Juristforbundet i høring om varsling på Stortinget
– Bare én av tre tror det er kultur på arbeidsplassen for å varsle om kritikkverdige forhold, sa Juristforbundets president Curt A. Lier til Arbeids- og sosialkomiteen. Han deltok på høring om endringer i arbeidsmiljøloven sammen med Akademikernes leder Kari Sollien.
Les mer
27
APR17
Aktuelt
Lønnsstatistikken er klar
Hva tjener en nyutdannet jurist? Hvordan er lønnsutviklingen? Og hva er det vanlig å tjene i en jobb som ligner på din?

5200 jurister og advokater har svart på Juristforbundets store lønnsundersøkelse – nå kan du sjekke tallene!
Les mer
29
APR17
Aktuelt
Mellomoppgjøret i staten i havn
– Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyde med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
24
MAI17
Aktuelt
Oslo kommune: Enighet mellom partene
– Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
Les mer
31
MAI17
Aktuelt
- Rettssikkerhet er kjerneverdien
– For Juristforbundet er rettssikkerheten kjerneverdien, og ett av de grunnleggende elementer som samfunnet vårt må bygge på, forteller forbundets president Curt A. Lier i et intervju med Akademikerne i anledning hovedorganisasjonens 20 års jubileum.
Les mer
31
MAI17
Aktuelt
Dommerforeningen engasjerer seg internasjonalt
Dommerforeningens leder Ingjerd Thune og nestleder Wiggo Storhaug Larssen deltok på årets møte i Den europeiske dommerforeningen (EAJ). Møtet ble holdt i Chisniau, Moldova 18.-20. mai.
Les mer
06
JUN17
Aktuelt
Program for flere kvinnelige partnere
Juristforbundet introduserer ELISE-programmet for å fremme lik fordeling av kvinnelige og mannlige partnere i norske advokatfirmaer. Programmet går fra februar til oktober 2018 og inkluderer en tre dagers samling i London.
Les mer
08
JUN17
Aktuelt
Hvorfor være medlem?
Hvorfor bør alle jurister være medlem av Juristforbundet? President Curt A. Lier gir i en en fersk filmsnutt et kortfattet svar på spørsmålet - om fordelene både for deg, for juristene som utdanningsgruppe og for hele samfunnet.
Les mer
14
JUN17
Aktuelt
Halvparten av juristene får jobb før eksamen
49 % av dem som fullførte jusstudiet (master) i 2016, fikk jobb før siste eksamen var avlagt. Omtrent like mange begynte å søke jobb i siste semester av studiet, mens hele 17 % fikk jobb uten å ha søkt. Dette viser en fersk undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Les mer
21
JUN17
Aktuelt
Mange jusstudenter søker praksis under studiet
Mer enn 40 % av de nyutdannede juristene oppgir at de har hatt faglig relevant deltidsarbeid ved siden av studiene. De mener dette har betydning for å få den jobben de ønsker seg etter siste eksamen. Dette viser en undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Les mer
21
JUN17
Aktuelt
Storberget blir fylkesmann
Knut Storberget er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland. Han tiltrer samtidig som de to fylkesmannembetene blir slått sammen 1. januar 2019.
Les mer
18
JUL17
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen: Frihetens rammer - frihetens pris
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme etter loven. Medienes frihet til å publisere hva de vil. Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre? Dette blir noen av temaene på årets Rettssikkerhetskonferanse.
Les mer
19
JUL17
Aktuelt
Bekymret for svekkelse av den polske rettsstaten
Det polske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av dommere. Det vil svekke den polske rettsstaten. Den Europeiske Dommerforeningen og Europarådets konsultative råd av dommere uttrykker sterk bekymring. De får støtte av såvel Dommerforening som Juristforbundet.
Les mer
21
JUL17
Aktuelt
Nyhet: Juss for russ
Juristforbundet vil gjerne bidra til en vellykket russefeiring ved å rydde unna juridiske feller før de oppstår. Kjenner du noen som blir russ i løpet av de neste par årene, bør dere få med dere dette nyttige miniseminaret. Ta med deg kommende russ og møt opp!
Les mer
31
JUL17
Aktuelt
Når domstolenes frihet kolliderer med pressens frihet
RETTSSIKKERHETSKONFERANSEN: Da dommerne i britisk høyesterett fastslo at Brexit ikke var gyldig før parlamentet hadde gjort vedtak om det, ble de hengt ut i enkelte aviser som «folkets fiender». Da regjeringen drøyde med å ta dommernes uavhengighet i forsvar, haglet kritikken. Skal uavhengighet og frihet beskytte mot kritikk? Hvor langt kan ytringsfriheten tøyes?
Les mer
09
AUG17
Aktuelt
JuristForum: Domstolenes legitimitet ved lukket rettssak og dom
Det blir i europeiske land stadig vanligere at sivile rettssaker lukkes når de berører rikets sikkerhet. Ofte blir rettssak og dom unntatt offentlighet, også for partene og deres advokater. Men bør ikke slike dommer åpnes når faren for å svekke nasjonal sikkerhet er redusert?
Les mer
15
AUG17
Aktuelt
Shabana Rehman: Sterkt om personvern
Shabana Rehman innledet både personlig og sterkt om ungdom og personvern på nett på Juristforbundets temabrunsj under Arendalsuka. Over 40 inviterte gjester og lokale medlemmer fylte puben Lille Andevinge for både faglig og biologisk påfyll.
Les mer
16
AUG17
Aktuelt
Skatteetaten - positiv byggmester eller grådig ulv?
Etter høyprofilerte nederlag virker det som Skatteetaten nå konsentrerer seg om småbedriftene. Der finner de alltid, og jeg mener alltid, formalfeil de kan slå ned på, og innbetalingskravene er nådeløse. Vi trenger en debatt om denne utviklingen.
Les mer
17
AUG17
Aktuelt
Følg debatten i Arendal live!
"Legger vi til rette for skattesnusk?" er tittelen på debattmøtet som Juristforbundet og Econa holder under Arendalsuka torsdag 17. august kl. 18.00. Debatten blir streamet live, slik at alle kan få med seg bl.a. gründer Henning Holstad, skattedirektør Hans Chr. Holte og advokat Rene Ibsen.
Les mer