Arbeidsrettslige temaer II

12.10.2017 - 10:30
13.10.2017 - 14:00


Son Spa

Påmeldingsfrist: 15. juni 2017
Bli en bedre tillitsvalgt! Arbeidsrettslige drøftinger rundt lojalitet og tillit, sykmeldinger, mobbing, personvern og varsling gjør deg bedre rustet i tillitsvalgtrollen.

Son Spa ved Oslofjorden gir en flott ramme for faglig påfyll og nettverksbygging med andre tillitsvalgte.

Mange lover og andre bestemmelser regulerer arbeidstakernes rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Kurset er en oppfølging av det innledende kurset ”Arbeidsrettslige temaer I”. Vi vil gå gjennom sentrale temaer innen arbeidsretten som lojalitetsprinsippet, tillit, oppfølgning av sykmeldte, praktiske forhold rundt mobbing, personvern og varslingsreglene.  

Vi vil særlig se på:

  • Gjennomgang av aktuelle lover og arbeidsrettslige rettsregler og prinsipper
  • Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
  • Lederansvaret

Kurset er tilpasset tillitsvalgte og ledere i alle sektorer. Det er reservert plasser for ledere på dette kurset. Det er ikke noe vilkår for deltagelse at man har deltatt på kurs i «Arbeidsrettslige temaer I»

Kursnummer 2017660 - meld deg på her

Spørsmål om kurs rettes til Solveig Dahl Kongsvik, sdk@juristforbundet.no, telefon 915 55 268.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest 1 uke før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.

Foto: iStock.com/zoranm